Publicaties

Tsong is een van de meest productieve auteurs op het gebied van aanbestedingsrecht. Over de rangordeparadox, gunningscriteria, beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen heeft hij baanbrekende artikelen geschreven die veel geciteerd worden.

Voor een volledig overzicht van alle publicaties: klik hier.

In 2005 verscheen de eerste publicatie van Tsong, een artikel waarin het verschijnsel rangordeparadox voor het eerst werd beschreven en waarin een logaritmische formule voor omrekening van prijzen naar punten werd voorgesteld. Die formule is veelvuldig toegepast bij aanbestedingen door o.a. de Belastingdienst. Verder wordt beschreven wat de nadelen van het gebruik van relatieve beoordeling is. Lees het artikel hier: Wiskundige eigenschappen van gunningssystemen en hun juridische consequenties – TA 2005-51

In een volgend artikel wordt beschreven hoe met absolute beoordeling het mogelijk is om de werkelijk economisch meest voordelige aanbieding te selecteren. Die methode is door CROW uitgewerkt in het boek ‘Gunnen op waarde, hoe doe je dat?’ Hij wordt standaard toegepast door Rijkswaterstaat. Lees het artikel hier: De economische dimensie van het criterium ‘economisch voordeligste aanbieding’ – TA 2006-101

Het gebruik van relatieve scores heeft tot gevolg dat inschrijvers met speltheoretische methoden hun aanbieding gaan optimaliseren. Het leidt tot strategische en manipulatieve inschrijvingen, bijvoorbeeld door het bieden van nulprijzen. De juridische gevolgen hiervan worden beschreven in een derde artikel: De speltheoretisch voordeligste inschrijving – TA 2007-458

Een samenvatting van de drie vorige artikelen met enkele nieuwe elementen, geschreven voor de International Public Procurement Conference (IPPC 2008) is in 2008 verschenen in het Amerikaanse Journal of Public Procurement: An economic approach to public procurement – Journal of Public Procurement Vol 8-3 – p. 417

Het beoordelen van prijzen voor onderdelen van de opdracht met aparte scores is een riskante methode, zeker als er relatieve scores worden gehanteerd. Deze fout wordt nog steeds heel vaak gemaakt bij aanbestedingen, met name bij aanbestedingen voor leerlingenvervoer, Wmo-hulpmiddelen, catering, print- en kopieerdiensten, e.d. Dit probleem wordt beschreven in het volgende artikel: Relatieve scores bevoordelen de zittende leverancier – Tender Nieuwsbrief 3-2009 p4-5

Hoe oordeelt de rechter over irreële, strategische en manipulatieve inschrijvingen? Er zijn heel veel vonnissen waar dit aan de orde komt. Het is niet eenvoudig om een algemene lijn in de jurisprudentie aan te wijzen. Hoe de rechter oordeelt en hoe hij zou moeten oordelen wordt beschreven in het volgende artikel: Strategisch en manipulatief inschrijven bij aanbestedingen – TA 2011-325

Volgens de ontwerp richtlijnen van de Europese Commissie wordt het mogelijk om eerst de offertes te beoordelen en daarna pas de geschiktheid van de winnende inschrijver. Dat is een gevaarlijke methode in het geval dat gebruik gemaakt wordt van relatieve beoordeling. De kans is dan immers aanwezig dat een offerte van een ongeschikte inschrijver de uitslag heeft beïnvloed, terwijl de aanbestedende dienst hiervan geen idee heeft omdat hij alleen de geschiktheid van de winnaar heeft onderzocht. Lees hierover in het artikel: Eerst offertes beoordelen en dan geschiktheid vaststellen – een riskante vernieuwing – TBR 2012-199

Het wijzigen van een lopende overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en een onderneming is alleen toegestaan wanneer het geen wezenlijke wijzigingen betreft. Om te beoordelen of er sprake is van wezenlijke wijzigingen moeten de criteria van het Pressetext-arrest van het EU Hof van Justitie worden toegepast. Is volgens die criteria de voorgenomen wijziging wezenlijk, dan moet die wijziging gezien worden als de plaatsing van een nieuwe opdracht met bijbehorende aanbestedingsplicht. Worden wezenlijke wijzigingen overeengekomen zonder aanbesteding dat kan de gewijzigde overeenkomst vernietigbaar zijn. Lees hierover in: Wezenlijke wijzigingen van ICT-overeenkomsten en het aanbestedingsrecht – Computerrecht 2009-199

Nu de Aanbestedingswet 2012 het gunnen op basis van de het gunningscriterium van de beste prijs-kwaliteitverhouding als hoofdregel verplicht stelt en gunnen op basis van laagste prijs alleen bij wijze van uitzondering nog mogelijk is, is het beste prijs-kwaliteitcriterium nog belangrijker geworden dan het al was. Waar je aan moet denken bij toepassing van dit criterium wordt beschreven in de handleiding die door Tsong in opdracht van PIANOo is geschreven: klik https://www.pianoo.nl/document/12792/handreiking-hoe-bepaal-je-beste-prijs-kwaliteitverhouding

Op 9 mei 2014 heeft de Hoge Raad een oordeel geveld over de rangordeparadox: er is geen rechtsregel die zegt dat ongeldige inschrijvingen niet mogen meewegen bij het bepalen van de rangorde van de overige inschrijvingen. Daarmee wordt het belangrijkste uitgangspunt van mijn eerste artikel ontkracht omdat onder bepaalde omstandigheden er geen herberekening van de scores mag plaatsvinden na ongeldig verklaren van een inschrijving. Maar er blijven nog diverse gevallen over waarin die herberekening wel moet gebeuren. Zie De rangordeparadox na HR 9 mei 2014, hoe nu verder – TA 2014-141. Voor een extreem voorbeeld van een rangordeparadox zie De Rangordeparadox.